Organizacja egzaminów w dniach 24-26 maja 2022

Uczniowie klas 8 przybywają do szkoły w godzinach 7:00 – 8:00.

KlasaSala
8A216
8B203
8C203

We wskazanych salach uczniowie pozostawiają telefony i inne urządzenia telekomunikacyjne. Prosimy, aby dzieci nie miały przy sobie smartwatch-y lub innych zegarków umożliwiających łączenie się siecią Internet lub rozmowy.

WNOSZENIE WSZELKICH URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH NA EGZAMIN JEST ZABRONIONE.

8.00 – członkowie komisji zgłaszają obecność w sekretariacie szkoły
8.15 – komisja przeprowadza z uczniami losowanie miejsc
8.45 – przewodniczący wraz z jednym z uczniów udają się do sali 204 po odbiór testów

UWAGA: Egzamin rozpoczynamy nie wcześniej niż o godz. 9:00.

Uczniowie, którzy skończą wcześniej egzamin, udają się po odbiór swoich pozostawionych rzeczy do wskazanych powyżej sal. W salach można pozostać i oczekiwać na autobus szkolny lub udać się do domu wychodząc ze szkoły wejściem koło biblioteki.

NIE MOŻNA WĘDROWAĆ PO SZKOLE NP. DO SZATNI W TRAKCIE EGZAMINU.

Podstawowe informacje na temat sposobu i warunków przebiegu egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022.

Egzamin ósmoklasisty w 2022 r. jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

Terminarz oraz czas trwania egzaminu

Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym. Do egzaminu w terminie dodatkowym (13,14,15 czerwca 2022 r.) przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej w ciągu 3 dni.

DataEgzamin
24 maja 2022 r. o godz. 9:00egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
25 maja 2022 r. o godz. 9:00egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
26 maja 2022 r. o godz. 9:00egzamin z języka obcego, który trwa 90 minut

Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu: język polski do 180 minut, matematyka do 150 minut, j. obcy – do 135 minut. Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Podstawowe zasady obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminu

 1. Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku.
 2. Do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmywalnych/ścieralnych), dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.
 3. Zdający mogą wnieść do sali małą butelkę wody. Butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
 4. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefonów komórkowych) ani korzystać z nich w tej sali.
 5. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.
 6. O wyznaczonej godzinie uczniowie wchodzą pojedynczo do sali egzaminacyjnej, przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować. Przewodniczący zespołu może odstąpić od losowania numerów stolików w przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.
 7. W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną tylko w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu pozwolenia na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku.
 8. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcja dla zdającego. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.
 9. Uczeń jest zobowiązany do samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.
 10. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie egzaminu ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed egzaminem.
 11. Przed rozpoczęciem egzaminu z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań oraz karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki OMA-100 – również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL oraz naklejki przygotowane przez OKE. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. W przypadku uczniów korzystających z dostosowań czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.
 12. Po czynnościach organizacyjnych (w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania) przewodniczący zespołu zapisuje w widocznym miejscu na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem.
 13. W przypadku egzaminu z języka obcego bezpośrednio po zapisaniu godziny następuje odtworzenie płyty CD.
 14. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem o czasie zapisanym na tablicy.
 15. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.
 16. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
 17. Po upływie dodatkowego czasu (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi przewodniczący poleca uczniom zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

Przewodniczący przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin z danego przedmiotu egzaminacyjnego w przypadku:

 • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,
 • zakłócania przebiegu egzaminu,
 • wniesienia lub korzystania w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach

Arkusze:

Arkusz egzaminacyjny do egzaminu z języka polskiego i języka obcego składa się z zeszytu zadań egzaminacyjnych i karty odpowiedzi.
Arkusz egzaminacyjny do egzaminu z matematyki składa się z zeszytu zadań egzaminacyjnych, karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych i karty odpowiedzi.

Zasady zaznaczania odpowiedzi:

Rozwiązania zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi zaznacza się poprzez zamalowanie wyznaczonego kwadratu. Jeśli uczeń się pomyli, błędne zaznaczenie powinien otoczyć kółkiem i zaznaczyć inną odpowiedź.
Jeśli uczeń pomyli się, zapisując odpowiedź w zadaniu otwartym, pomyłkę powinien przekreślić i nad lub obok niepoprawnego fragmentu powinien napisać poprawną odpowiedź.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty:

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wgląd do prac:

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o wgląd wyznacza termin wglądu.

Uwaga:

Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19.

Dodatkowe informacje (w tym informatory o egzaminie ósmoklasisty, przykładowe arkusze egzaminacyjne, arkusze egzaminu próbnego, arkusze egzaminacyjne z lat 2019-2021) są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) w zakładce: egzamin ósmoklasisty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. View more
Accept