Dane pozyskane w sposób pośredni

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Administrator informuje, że:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębie
ul. Sportowa 11, 83-022 Suchy Dąb
tel.: +58 682 86 26
e-mail: sekretariat@suchydab.edu.pl

2. Inspektor Ochrony Danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkoły, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

Adrianna Głuchowska
tel. +48 696 011 696
e-mail: inspektor@suchy-dab.pl

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu np. wydania upoważnienia do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego lub szkoły, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z Ustawą z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. (z późn. zm.) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646 oraz z 2019 r. poz. 1664).

4. Źródło pozyskania danych

Państwa danych osobowe zostały pozyskane od wnioskodawców, Rodziców lub opiekunów prawnych dzieci.

5. Odbiorcy danych

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych usługodawcom wykonujących zadania w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczęszczania dziecka do szkoły (oddziału przedszkolnego), czyli przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania – określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

7. Prawa osób, których dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8. Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. View more
Accept